EMCIP V1.0 Release at European Maritime Safety Agency

EMCIP V1.0 Release at European Maritime Safety Agency
August 27, 2018 JLG Consulting
Men@Work.From left to right:Vali, Alex, and Adi working hard on EMCIP in the hotel in Lisbon

August 2018 was a good month for us here at JLG. This is because last week, during 20 and 24th of August, our EMCIP developers team was on a trip to Lisbon (not only to enjoy the wonderful city of Lisbon and its surroundings, but first to install EMCIP version 1.0 and migrate data for it).

V1.0 of the maritime-safety reporting tool went into production on the 20th August 2018 and we will for sure remember this moment when after more than 19 months of hard work, brainstorming and coordination with the European Maritime Safety Agency the final product was released. Of course this is only the beginning and the work for V1.1 including many enhancements has already begun, because we are not stopping until we’re close to perfection.

BACKGROUND

JLGs experience with safety reporting tools started with eTOKAI (Electronic Toolkit for ATM Occurrence Investigation) which has the purpose of encouraging aviation peers to report safety-related occurrences with the scope of collecting  and analyzing data coming from ANSPs, produce technical reports, statistics upon levels of risk, draw conclusions and make recommendations such as to avoid having a similar event in the future.

The EMCIP is doing the same thing as eTOKAI, one of JLGs oldest projects, only that it applies to the maritime industry, not aviation.

EMCIP stands for European Marine Casualty Information Platform. Similar to TOKAI in the aviation industry, EMCIP is designed to store, process and improve visualization for investigations in the maritime industry.

Us, here at JLG consider that by all the projects that we are involved in, we have the opportunity of becoming more aware of the market needs and trying to accomplish them by working with some of the most renowned European International Agencies (Eurocontrol, EMSA, and others) while in the same time, enrich the knowledge and skills of our valuable team members. It’s true that travelling abroad for meetings has its perks, too. Especially in Summer.

But now let us tell you a bit more about EMCIP.

MILESTONES

 • February 2017 : First development started with a lot of enthusiasm and ideas.
 • April 2017 : non functional prototype
 • June 2017 : functional prototype
 • January 2018 : beta version
 • August 2018 : the first version is deployed in EMSA, Lisbon.
 • Next version containing first enhancements is planned to be released in January 2019.

THE TOOL

The EMCIP (European Marine Casualty Information Platform) database is structured to enable the storage and processing of ship casualty related data, as well as data relating to occupational accidents. It is a web-based tool that works as a database.

The data is populated by the national competent authorities of the Member States acting as data providers, who are supported by the system itself in their notifying, reporting and searching tasks, as well as in their preparatory work for conducting safety investigations. EMSA manages the system and accepts the communicated data before they are finally stored.

Employing a culture of ‘no blame, no liability’ and personal data protection,  EMSA (European Maritime Safety Agency) and the national authorities that have to be registered to use the tool, have direct access through the Internet to all EMCIP data that are not barred by special arrangement, and are able to produce statistics, safety studies and other reports for safety related purposes using pre-defined and open query tools.

EMCIP stores data relating to the particulars and consequences of all notified marine casualties, incidents, and occupational accidents. Additionally, on completion of a safety investigation, the Member States’ investigative bodies report data relating to the sequence of accidental events, the identification of contributing factors, including human factors and others relating to shipboard operations, shore management and regulatory influence, and any resulting safety recommendations.

EMCIP adds quantitative, qualitative, and economic value to the investigation of marine casualties, incidents, and occupational accidents by streamlining and consolidating the acquisition and storage of notification and investigation data received from all Member States using a common taxonomy. The tool thus enables effective analysis of that data, general risk identification and marine casualty and incident prevention at national, European and global level.

Stay close for future progress updates and enjoy the rest of the Summer. 🙂

 

 

[Romanian]

 

August 2018 a fost o lună bună pentru noi aici la JLG. Acest lucru se datorează faptului că săptămâna trecută, în perioada 20-24 august, echipa noastră de dezvoltatori EMCIP sa aflat într-o excursie la Lisabona (nu numai să se bucure de minunatul oraș  și împrejurimile acestuia, ci mai întâi să instaleze EMCIP versiunea 1.0 și să migreze date pentru aceasta) .

Versiunea 1.0 a instrumentului de raportare privind siguranța maritimă a intrat în producție la 20 august 2018 și vom reține cu siguranță acest moment în care, după mai bine de 19 luni de muncă, brainstorming și coordonare cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, a fost lansat produsul final . Desigur, acesta este doar începutul, iar munca pentru V1.1, inclusiv multe îmbunătățiri, a început deja, pentru că nu ne oprim până când nu suntem aproape de perfecțiune.

EXPERIENTA

Experiența JLG cu instrumentele de raportare în domeniul siguranței a început odată cu eTOKAI (Electronic Toolkit for Investigation of Occurrence ATM), care are ca scop încurajarea organizațiilor din domeniul aviației de a raporta evenimente legate de siguranță, cu scopul de a colecta și analiza date provenite de la ANSP-uri, date legate de risc, să tragă concluzii și să facă recomandări pentru a evita un eveniment similar în viitor. EMCIP face același lucru ca eTOKAI, unul dintre cele mai vechi proiecte ale JLG, numai că se aplică industriei maritime, nu aviației.

EMCIP reprezintă Platforma Europeană de Informare privind Accidentele Maritime. Similar cu eTOKAI din industria aviației, EMCIP este conceput pentru a stoca, prelucra și îmbunătăți vizualizarea pentru investigații în industria maritimă.

Aici la JLG considerăm că prin toate proiectele în care suntem implicați, avem ocazia de a deveni mai conștienți de nevoile pieței și de avem șansa de a colaborara cu unele dintre cele mai renumite agenții internaționale și europene (Eurocontrol, EMSA, și altele), îmbogățind în același timp cunoștințele și abilitățile membrilor echipei noastre. Este adevărat că și călătoriile în străinătate pentru întâlniri au și ele avantaje. Mai ales vara.

Dar acum să vă spunem ceva mai mult despre EMCIP.

ETAPE

 • Februarie 2017: Prima dezvoltare a început cu mult entuziasm și idei.
 • Aprilie 2017: prototip nefuncțional
 • Iunie 2017: prototip funcțional
 • Ianuarie 2018: versiunea beta
 • August 2018: prima versiune este distribuită în EMSA, Lisabona.
 • Versiunea viitoare care conține primele îmbunătățiri este planificată să fie lansată în ianuarie 2019.

SOFTWARE-ul

Platforma de date EMCIP este structurată astfel încât permite stocarea și prelucrarea datelor legate de accidentele navelor, precum și datele referitoare la accidentele de muncă. Este un instrument web care funcționează ca o bază de date.

Datele sunt populate de autoritățile naționale competente ale statelor membre care acționează în calitate de furnizori de date si care sunt susținuți de către sistem în sarcinile de notificare, raportare și căutare, precum și în activitățile lor pregătitoare de efectuare a investigațiilor privind siguranța. EMSA (Agenția Europeană a Siguranței Maritime) gestionează sistemul și acceptă datele comunicate înainte de a fi stocate în cele din urmă.

Folosind o cultură  “fără vina, fără acuzare directă a individului” și asigurând protecția datelor personale, EMSA (Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă) și autoritățile naționale care trebuie să fie înregistrate pentru a utiliza instrumentul, au acces direct prin Internet la toate datele EMCIP care nu sunt interzise prin aranjamente speciale și sunt capabile să producă statistici, studii de siguranță și alte rapoarte în scopuri legate de siguranță utilizând instrumente de interogare predefinite și deschise.

EMCIP stochează date referitoare la datele și consecințele tuturor accidentelor maritime, incidentelor și accidentelor de muncă notificate. În plus, la finalizarea unei investigații privind siguranța, organismele de anchetă ale statelor membre raportează date referitoare la succesiunea evenimentelor accidentale, identificarea factorilor care contribuie, inclusiv factorii umani și alții, în ceea ce privește operațiunile la bord, gestionarea țărmului și influența reglementării, recomandări privind siguranța.

EMCIP adaugă o valoare cantitativă, calitativă și economică investigării accidentelor, incidentelor și accidentelor de muncă maritime prin raționalizarea și consolidarea achiziționării și stocării datelor de notificare și anchetă primite de la toate statele membre, utilizând o taxonomie comună. Instrumentul permite astfel o analiză eficientă a acestor date, identificarea generală a riscurilor și prevenirea accidentelor și a accidentelor maritime la nivel național, european și global.

Rămâneți aproape pentru viitoarele update-uri și bucurați-vă de restul verii. ?

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*